Misal

Cevapla
Kullanıcı avatarı
tsb
Site Admin
Mesajlar: 452
Kayıt: 26 Eki 2018, 10:49
Konum: Türkiye
Cinsiyet:
İletişim:

08 Kas 2018, 20:09

MİSAL

Arazi-i muhtelife üzerinde seferber mevcudunda Takım-Piyade muharebesinin icrası:

Avcı hattı teşkili ve bir avcı hattının harekâtı
-Ateş muharebesi. Talime hazırlık.
- Talim icra edilecek araziye gitmek için icra olunan yürüyüş.
26:27 Teşrinevvel gecesi kuru bir soğuğu müteakip kar yağdı. 27 sabahı termometre sıfırı, irae ediyordu. Hava berrak ve güneşli idi.

Tabur Kumandanı, karakol ve angarya hidematında olmayan eski efradı, boru çaldırmaksızın serian ve sükûnetle cemettirdi. Bunları Yüzbaşı Saffet Efendinin taht-ı emrine verdi. Saffet Efendi birkaç gün evvel, bir takım talimi ihzarı ve mezkûr talimin sevk ve idaresi ile tavzif edilmiş ve bu sebeple münasip bir arazi intihabına mecbur olmuştu. Saffet Efendi mezkûr efrattan 8 mangalı seferber mevcudunda bir takım teşkil ettikten sonra fazla kalan küçük zâbitanla efrada vezaif-i âtiyeyi tevdi etti:

Bunlardan, küçük zâbitan ve onbaşılar ve zeki efrad meyanından intihab ettiği 16 kişi bölüğün iskelet halinde kalacak olan diğer iki takımın kadrosunu teşkil edecekti. (Yeni Piyade Talimnamesi, Madde-8) Mavi flamalar taşıyacak iki nefer civar bölüklerin cenahlarının bulundukları mahalleri iraeye tahsis edilmişlerdi. 4 küçük zâbit ile ikisi kırmızı flama ve ikisi zaiyata delalet eden flamaları taşımak üzere 32 nefer düşmanı tasvir edecek ve (99 milimetrelik) küçük telemetre ile mücehhez 2 ve işaret flamalarını hamil 1 nefer müdirin refakâtinde kalacaktı. Diğer bir vazifesi olmayan tekmil zâbitan seyirci sıfâtiyle talimde isbat-ı vücut etmeye mecbur idiler.

Mülâzimsani Cevad, Şükrü ve Ali Efendiler takımları sevk ve idareye memur edilmişlerdi. Bunlar, kıyafet ve teçhizatlarını ona göre hazırlıyacaklardı. Fişek tevziinden sonra Yüzbaşı Saffet Efendi tabur Kumandanının emrine tâbi bulundurulan mülâzim rütbesindeki refakat zâbitine düşmanı tasvir etmek için icabeden bilcümle talimatı verdi. Mezkûr zâbit manevra arazisini bizzat tanımak üzere atlı olarak hemen ileri hareket etti. Mülâzımsani Cevad Efendi tarafından kumanda edilen takım (Kovalar) tarikiyle asıl muharebe talimine başlanılacak olan (Rahmanlı) üzerine hareket etti. Lâkin bu 9 kilometrelik yürüyüşten talim ve terbiye nokta-i nazarından istifade etmek için Tabur Kumandanı, yürüyüş esnasında Mülâzimısani Cevdet ve Ali Efendilere açılmaya müteallik birçok meseleler sordu.3 Müncemit bir halde bulunan tarlaları kar tabakası örtmüş idi ki, yoldan çıkıp hakikatte olduğu gibi takımla her tarafta hareket etmek mümkün idi.

(Rahmanlı)nın cenubunda Takım manga koluna geçirildi. Badehu tekrnil kıta yüz geri ettirilerek cephe tebdil edildi ve yüzler (T) tepesine karşı olmak üzere yerleştirildi ki, mezkûr tepe cenup istikametine karşı takımı seyrediyordu. Bundan sonra efrat silah çattı ve sıralardan çıktılar. Yürüyüş esnasında tesadüf edilen, (180,9) da şimendifer geçidi, ondan sonraki (S) tepeciği iki tarafı hendekli büyük cadde, üzerinde müdafaa mevzii gibi kullanılabilen kum ocağını havi (Yassıtepe), kuru F hendeği, K tepesi (Doğanca) nın cenup kenarındaki ormak parçası gibi muhtelif zemin arızaları Müdir'e talimhanede bahis ve tatbik edemiyeceği birçok mütenevvi meseleler hatırlattı. 3 Krokiye bakın.

Mülhak zâbit müfrezeyi (Yassıtepe) ye isal etti. Oradan düşmanı iraeye memur olan efradı kendisi ile beraber götürdü.


Cevapla
  • Bilgi
  • Kimler çevrimiçi

    Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir